Koulutuksia ja uusia oivalluksia
Laatu, ympäristö ja työturvallisuus
Kirjaudu sisään
Työturvallisuus ja auditoinnit
Laadun ja turvallisuuden kehittäjä
Kirjaudu sisään

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti koulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on suunniteltu takaamaan työturvallisuuden korkea taso eri työpaikoilla, joissa työntekijät usein työskentelevät yhteistyössä.

Työturvallisuuskortti koulutus

Työturvallisuuskortti on Työturvallisuuskeskuksen hallinnoima koulutusohjelma, joka on suunniteltu edistämään työturvallisuutta ja työterveyttä eri aloilla. Kortti osoittaa, että henkilö on suorittanut työturvallisuuskortti koulutuksen, joka keskittyy työturvallisuuden perusperiaatteisiin ja käytäntöihin. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että työntekijät ymmärtävät työpaikan riskit ja osaavat toimia turvallisesti sekä yksin että ryhmässä.

Työturvallisuuskortti koulutus sisältää useita keskeisiä aiheita, kuten työturvallisuuslainsäädännön, onnettomuuksien ehkäisyn, työpaikan vaarojen tunnistamisen ja riskienhallinnan. Koulutus korostaa myös yhteistyön ja kommunikaation merkitystä työturvallisuudessa, ja se kannustaa työntekijöitä aktiiviseen osallistumiseen työpaikan turvallisuuskulttuurin kehittämisessä.

Kurssi päättyy tenttiin, ja hyväksytysti suoritettu koulutus johtaa työturvallisuuskortin myöntämiseen. Kortti on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen henkilön tulee uusia kortti osallistumalla kertauskurssille. Kertauskurssille voi osallistua jos Työturvallisuuskortti on voimassa. Työturvallisuuskortti on laajasti tunnustettu ja arvostettu  Suomessa, ja monilla työpaikoilla se on edellytys työn aloittamiselle.

 

Työturvallisuuskoulutuksen sisältö ja hyödyt

Työturvallisuuskortin hyödyt ja sisältö ovat merkittäviä työpaikan turvallisuuden kannalta. Tässä on kuvaus niistä:

Koulutuksen hyödyt:

 1. Turvallisempi työympäristö: Koulutus auttaa työntekijöitä ymmärtämään ja tunnistamaan mahdolliset vaarat työpaikalla, mikä vähentää onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä.
 2. Yhteinen turvallisuuskulttuuri: Työturvallisuuskortti edistää yhteistä turvallisuuskulttuuria työpaikalla, jossa kaikki työntekijät ovat sitoutuneet turvallisuuteen.
 3. Lakisääteinen vaatimus: Joillakin aloilla ja työmailla työturvallisuuskortti on lakisääteinen vaatimus tai vähintäänkin työnantajan asettama edellytys työn aloittamiselle.
 4. Riskienhallinta: Koulutus tarjoaa työkaluja ja menetelmiä riskien arvioimiseen ja hallintaan, mikä on olennaista työpaikan turvallisuuden kannalta.
 5. Työntekijöiden oikeudet ja vastuut: Koulutus auttaa ymmärtämään työntekijöiden oikeuksia ja vastuita työturvallisuusasioissa.

Mitä opit kurssilla:

 1. Työturvallisuuslainsäädäntö: Tietoa Suomen työturvallisuuslaeista ja -määräyksistä sekä työntekijän ja työnantajan vastuista.
 2. Vaarojen tunnistaminen: Opetetaan, miten tunnistaa työpaikan vaarat ja miten niihin reagoidaan asianmukaisesti.
 3. Onnettomuuksien ehkäisy: Koulutetaan, miten välttää onnettomuuksia ja miten toimia, jos onnettomuus tapahtuu.
 4. Työpaikan turvallisuuskulttuuri: Keskitytään työpaikan turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja työntekijöiden osallistumiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
 5. Kommunikaatio ja yhteistyö: Korostetaan kommunikaation ja yhteistyön tärkeyttä työturvallisuuden parantamisessa.
 6. Henkilökohtaiset suojavälineet: Informaatiota henkilökohtaisten suojavälineiden käytöstä ja niiden merkityksestä työturvallisuudessa.
 7. Työturvallisuuskortti: Koulutuksen lopussa suoritettava tentti, jonka läpäiseminen johtaa työturvallisuuskortin saamiseen.

Työturvallisuuskortti ei ainoastaan edistä turvallisuutta työpaikalla, vaan se myös lisää työntekijöiden tietoisuutta ja vastuuntuntoa turvallisuuskysymyksissä.

 

KOULUTUSINFO TYÖTURVALLISUUSKORTTI KOULUTUS

KENELLE

Työturvallisuuskortti on suunnattu laajalle joukolle henkilöitä, jotka työskentelevät tai aikovat työskennellä erilaisissa ympäristöissä, missä työturvallisuuden ymmärtäminen on keskeistä.

Työturvallisuuskortti koulutus ei ole pelkästään teollisuuden työntekijöille, vaan se on suunniteltu kaikenlaisille työntekijöille, jotka hyötyvät perustietämyksestä työturvallisuudesta ja sen edistämisestä työpaikalla. Koulutus on hyödyllinen myös yleisen turvallisuustietoisuuden lisäämiseksi, mikä voi olla arvokasta myös arkielämässä.

TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on lisätä työntekijöiden tietoisuutta työpaikan turvallisuudesta ja edistää turvallista toimintatapaa työympäristössä.  Työturvallisuuskortti koulutus on suunniteltu takaamaan turvallisuus yhteisillä työpaikoilla. Sen sisältö on standardoitu koko valtakunnan laajuudella, ja se noudattaa yhtenäisiä turvallisuusstandardeja. Koulutuksen päämääränä on varustaa osallistujat perustaidoilla työympäristön potentiaalisten vaarojen tunnistamiseen. Lisäksi se tarjoaa tietoa työsuojelun keskeisistä periaatteista ja edistää yhteistyötä työpaikan turvallisuusasioissa.

MITEN

Koulutus sisältää itsenäiset verkko-opinnot ja yhteisen webinaarin etänä TEAMS yhteyden avulla.

Kertauskurssille voit osallistua jos sinulla on voimassa oleva Työturvallisuuskortti. Mikäli korttisi on vanhentunut tai sinulle ei ole sitä ollenkaan, tulee sinun osallistua koko päivän koulutukseen. Kortin voimassaoloaika ei siis saa olla umpeutunut mikäli haluat osallistua kertauskurssille.

Tästä linkistä tietoa koulutuksen ostajalle

KESTO

Koko päivän kurssi

Itsenäiset verkko-opinnot kestävät 3,5 tuntia ja yhteinen webinaari 3,5 tuntia Koulutukseen kuuluva tentti  kestää 0,5 tuntia.

Kertauskurssi

Itsenäiset verkko-opinnot kestävät 2 tuntia ja yhteinen webinaari 2 tuntia. Koulutukseen kuuluva tentti  kestää 0,5 tuntia.

Koulutus järjestetään suomen kielellä.

Työturvallisuuskortti koulutuksen sisältö:

 • Yhteisen työpaikan määritelmä ja työsuojelun tarkoitus
 • Työn vaikutukset ihmisen terveyteen ja turvallisuuteen
 • Turvallisen työn suunnittelu
 • Yhteisen työpaikan työsuojelun ja –turvallisuuden periaatteet
 • Työn vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen
 • Turvallisen ja terveellisen työskentelyn periaatteet
 • Ihmisen toiminnan merkitys työturvallisuudelle
 • Harjoituksia
 • Tentti

Tulevat koulutukset löydät kaupastamme www.laatukoulu.fi/shop/