Koulutuksia ja uusia oivalluksia
Laatu, ympäristö ja työturvallisuus
Kirjaudu sisään
Työturvallisuus ja auditoinnit
Laadun ja turvallisuuden kehittäjä
Kirjaudu sisään

ISO 9001

ISO 9001 koulutus

ISO 9001 auttaa varmistamaan, että asiakkaat saavat johdonmukaisia, laadukkaita tuotteita ja palveluita, mikä puolestaan ​​tuo monia liiketoimintaetuja. Koulutuksessa annetaan käytännön esimerkkejä standardin soveltamisesta yrityksesi käyttöön.

ISO 9001 koulutus

Laatukoulun ISO 9001 koulutus on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat käyttää standardin tuomia mahdollisuuksia yrityksen kehittämiseen. ISO 9001 standardi on toiminnan johtamisen ja seurannan työkalu, jolla hallitaan toiminnan eri osa-alueet. Keskeisiä tehtäviä laatujärjestelmällä on yrityksen toimintatapojen kuvaaminen, toiminnan ohjeistaminen ja toimiminen perehdyttämisen apuvälineenä. Parhaimmillaan toimintajärjestelmä on organisaation johtamisen, viestinnän sekä jokapäiväisen toiminnan työkalu osana yrityksen arkipäivää! ISO 9001 koulutus antaa perustiedot standardista ja sen soveltamisesta yrityksen jokapäiväiseen toimintaan.

ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmä

ISO 9001 on laadunhallintajärjestelmän standardi. ISO 9001 asettaa kriteerit laadunhallintajärjestelmälle ja se voidaan sertifioida. Standardi sopii kaikille toimialoille eikä ole yrityksen kokoon sidonnainen.

ISO 9001 standardi perustuu useisiin laadunhallinnan periaatteisiin, kuten vahva asiakaslähtöisyys, ylimmän johdon motivaatio ja sitoutuminen, riskiperusteinen ajattelu huomioiden mahdollisuudet ja prosessimainen lähestymistapa. ISO 9001 perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Tämä standardi muodostaa kehyksen laadun johtamiselle ja prosessien sekä liiketoiminnan kehittämiselle.

Nykyisten laatustandardien yhtenä lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Asiakkaan tarpeet ja odotukset on selvitettävä perin pohjin ja näitä odotuksia ja vaatimuksia hyödynnetään oman tuotteen tai palvelun kehityksessä. Loppupelissä tuotteen, tai palvelun, määrittelee yrityksen asiakas. Asiakaskeskeisyys on yksi tärkeimmistä periaatteista ISO 9001 standardissa.

Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on edistää prosessimaisen toimintatavan omaksumista osaksi laadunhallintajärjestelmän kehitystä ja käyttöönottoa. Prosessimaisen toimintamallin tavoitteena on parantaa laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta ja tehostaa asiakkaan vaatimusten toteuttamista, jolloin asiakastyytyväisyys lisääntyy.  Laatu siis syntyy eri toimintojen, prosessien ja laadunvarmistuksen tuloksena.

Laadunhallintajärjestelmä on organisaatiolle työkalu laadunhallintaan. Toimivan laadunhallinta- ja toimintajärjestelmän lähtökohdat ovat organisaation ylimmän johdon sitoutuminen laatuun ja oikeanlainen laatujohtaminen. Johdon tulee viestiä mm. laatutavoitteista ja yrityksen omista vaatimuksista läpinäkyvästi niin, että myös työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan.

Laadunhallinta- ja toimintajärjestelmän on siis nimenomaan tarkoitus sisältää systemaattiset toimintatavat, joilla tuote tuotetaan ja tavoitteisiin päästään. Toimintajärjestelmän suorituskykyä mitataan erilaisilla mittareilla organisaation tavoitteiden mukaan.

ISO 9001 standardi on dokumentoitu yhteenveto organisaation laadunhallintajärjestelmästä ja sisältää dokumentoinnin muun muassa toimintapolitiikasta, laatutavoitteista, riskienhallinnasta, toimintaympäristöstä ja sidosryhmistä sekä käytetyistä mittareista. Lisäksi ISO 9001 standardi määrittelee muun muassa johdon vastuun ja tehtävät, kuvaukset prosesseista sekä kuinka järjestelmää ylläpidetään. Varsinaista laatukäsikirjaa ISO 9001 standardi ei velvoita tekemään mutta dokumenttien hallinta tulee olla kuvattuna sekä ajan tasalla.

Jatkuva parantaminen ja havainnot

PDCA malli (PLAN-DO-CHECK-ACT) toimii ISO- johtamisjärjestelmien pohjana ja sisällysluettelo noudattaa suoraan PDCA-mallia. PDCA malli tai sykli on erittäin yksinkertainen malli, jota käytetään laadunhallinnan, laatumallien ja ISO standardien taustana.

Havaintojen (mm. poikkeamat, turvallisuushavainnot, ympäristöhavainnot, läheltä-piti tilanteet, kehitysehdotukset) merkitys yrityksen kehittämisessä on suuri rooli ja se on myös yksi standardin vaatimuksista. Työntekijöiden osallistaminen yrityksen kehittämiseen on tärkeää ja havainto kulttuurin kehittäminen on siihen yksi hyvä tapa. Havaintojen avulla löydetään keinot, joilla ennaltaehkäistään vastaavien tapahtumien esiintyminen jatkossa. Työpaikan turvallisuuden kehittymiseen havaintojen tekemisellä on suuri vaikutus, pienenkin asian ilmoittaminen voi katkaista tapahtumaketjun joka pahimmillaan voi johtaa onnettomuuteen.

ISO 9001 koulutus PDCA sykli

KOULUTUSINFO ISO 9001 KOULUTUS

KENELLE

Henkilöille, jotka vastaavat laatujärjestelmän kehittämisestä tai ovat aloittamassa laadunhallintajärjestelmän kehittämistä yrityksessä

Yrityksen johdolle, jotka haluavat tietää ISO 9001 standardin mahdollisuudet yrityksen kehittämiseen

Koulutus sopii myös henkilöille, jotka hakevat uutta näkökulmaa yrityksen kehittämiseen

Sinulle, joka haluat selkokielisen koulutuksen standardin sisällöstä

TAVOITE

Koulutuksen tavoite on tuoda ISO 9001:2015 standardin sisältö selkokieliseen muotoon sekä antaa esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Koulutuksen käytyäsi sinulla on perustiedot ISO 9001 standardin sisällöstä ja sen soveltamisesta yrityksesi käyttöön.

MITEN

Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea sekä etänä TEAMS yhteyden avulla.

KESTO

Koulutus kestää yhden päivän klo 8:30-16:00

ISO 9001:2015 koulutus

 • Laadunhallinnan periaatteet
 • ISO 9001-standardin kokonaiskuva ja standardi yleisesti
 • ISO 9001 standardin vaatimukset
 • Riskien ja mahdollisuuksien arviointi
 • Sidosryhmien määrittäminen ja vaatimukset
 • Ulkoinen ja sisäinen viestintä
 • Laatutavoitteet ja niiden seuraaminen ja analysointi
 • Havainnot ja poikkeamat
 • Sisäisen auditoinnin merkitys yrityksen kehittymiselle
 • ISO 9001 käytännön soveltaminen
 • PDCA-malli standardin runkona (jatkuva parantaminen)
 • High Structure Level (HLS)

Ei tulevia koulutuksia