Koulutuksia ja uusia oivalluksia
Laatu, ympäristö ja työturvallisuus
Kirjaudu sisään
Työturvallisuus ja auditoinnit
Laadun ja turvallisuuden kehittäjä
Kirjaudu sisään

ISO 45001

ISO 45001 koulutus

ISO 45001 on työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi. ISO 45001 asettaa vähimmäsivaatimukset yrityksen työterveys- ja työturvallisuusjohtamiselle.

ISO 45001 koulutus

Laatukoulun ISO 45001 koulutus on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat käyttää standardin tuomia mahdollisuuksia yrityksen työturvallisuuden ja työterveyden kehittämiseen. ISO 45001 standardi on turvallisuuden ja työterveyden johtamisen työkalu, jolla hallitaan näiden toimintojen eri osa-alueita. ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita. ISO 45001 koulutus antaa perustiedot standardista ja sen soveltamisesta yrityksen toimintaan.

ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

ISO 45001 on työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi. ISO 45001 asettaa vähimmäsivaatimukset yrityksen työterveys- ja työturvallisuusjohtamiselle. ISO 45001 on maailmanlaajuinen standardi ja se voidaan sertifioida. Standardia voidaan soveltaa kaikille toimialoille eikä ole yrityksen kokoon sidonnainen.

Se on suunniteltu integroitavaksi organisaation olemassa oleviin johtamisprosesseihin ja noudattaa samaa korkean tason rakennetta (HLS) kuin muut ISO- johtamisjärjestelmä standardit, kuten ISO 9001 (laadunhallinta) ja ISO 14001 (ympäristöjohtaminen). ISO 45001 standardi pohjautuu periaatteisiin kuten ISO 45001 on prosessipohjainen, ylimmän johdon motivaatio ja sitoutuminen, riskiperusteinen ajattelu huomioiden mahdollisuudet, työntekijöiden osallistaminen ja kuuleminen sekä hankinnat otetaan huomioon mukaan lukien ulkoistetut prosessit ja urakoitsijat.

ISO 45001 -standardin avulla organisaatiot voivat ottaa käyttöön työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän. Tämä auttaa heitä hallitsemaan työterveys- ja työturvallisuusriskejään ja parantamaan työterveyshuollon suorituskykyä kehittämällä ja toteuttamalla tehokkaita toimintatapoja ja tavoitteita.

Standardin käytön tärkeimmät mahdolliset edut ovat:

 • Auttaa ennaltaehkäisemään tapaturmia, sairauksia ja työterveysongelmia
 • Riskiperusteisen ajattelun lisääntyminen
 • Parantaa työhyvinvointia ja tiedonkulkua riskeistä ja turvallisista työtavoista.
 • Vähentää poissaolojen ja henkilöstön vaihtuvuutta, mikä lisää yrityksen tuottavuutta
 • Vakuutusmaksut vähenevät
 • Standardi luo terveys- ja turvallisuuskulttuuria, jossa työntekijöitä kannustetaan ennestään aktiivisempaan rooliin
 • Johdon vahvempi sitoutuminen työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen suorituskyvyn ennakoivaan parantamiseen
 • Yrityksen kyky täyttää lakisääteiset vaatimukset
 • Parantunut  maine
 • Henkilöstön moraalin kohentuminen

ISO 45001 standardi on dokumentoitu yhteenveto organisaation työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen hallinnasta ja sisältää dokumentoinnin muun muassa työterveys- ja työturvallisuuspolitiikasta, tavoitteista, kuinka riskit ja vaarat on määritelty ja kuinka niitä hallitaan, yrityksen toimintaympäristöstä ja sidosryhmistä. Standardin vaatimuksia on myös kuinka henkilöstö on osallistettu ja kuinka henkilöstöä kuullaan työterveys- ja työturvallisuus asioissa. Lisäksi ISO 45001 standardi määrittelee muun muassa vastuut, velvoitteet ja tehtävät, kuvaukset prosesseista sekä kuinka järjestelmää ylläpidetään. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän suorituskykyä mitataan erilaisilla mittareilla organisaation tavoitteiden mukaan. 45001 on helposti integroitavissa muihin ISO johtamisjärjestelmän standardeihin.

Jatkuva parantaminen ja havaintokulttuuri

PDCA malli (PLAN-DO-CHECK-ACT) toimii kaikkien ISO- johtamisjärjestelmien pohjana ja sisällysluettelo noudattaa suoraan PDCA-mallia. PDCA malli tai sykli on erittäin yksinkertainen malli, jota käytetään laadunhallinnan, laatumallien ja ISO standardien taustana.

Havaintojen (mm. poikkeamat, turvallisuushavainnot, läheltä-piti tilanteet, kehitysehdotukset) merkitys yrityksen työturvallisuuden kehittämisessä on suuri rooli. Työntekijöiden osallistaminen yrityksen kehittämiseen on tärkeää ja havaintokulttuurin kehittäminen on siihen yksi hyvä tapa. Havaintojen avulla löydetään keinot, joilla ennaltaehkäistään vastaavien tapahtumien esiintyminen jatkossa. Työpaikan turvallisuuden kehittymiseen havaintojen tekemisellä on suuri vaikutus, pienenkin asian ilmoittaminen voi katkaista tapahtumaketjun joka pahimmillaan voi johtaa onnettomuuteen.

KOULUTUSINFO ISO 45001 KOULUTUS

KENELLE

Henkilöille, jotka vastaavat toimintajärjestelmän kehittämisestä tai ovat aloittamassa toimintajärjestelmän kehittämistä yrityksessä

Yrityksen henkilöille jotka vastaa vastaavat yrityksen työsuojelun kehittämisestä

Yrityksen johdolle, jotka haluavat tietää ISO 45001 standardin mahdollisuuksista yrityksen työterveyden ja työturvallisuuden kehittämiseksi

Koulutus sopii myös henkilöille, jotka hakevat uutta näkökulmaa yrityksen työturvallisuuden ja työterveyden kehittämiseen

Sinulle, joka haluat selkokielisen koulutuksen standardin sisällöstä

TAVOITE

Koulutuksen tavoite on tuoda ISO 45001:2015 standardin sisältö selkokieliseen muotoon sekä antaa esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Koulutuksen käytyäsi sinulla on perustiedot ISO 45001 standardin sisällöstä ja sen soveltamisesta yrityksesi käyttöön.

MITEN

Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea sekä etänä TEAMS yhteyden avulla.

KESTO

Koulutus kestää yhden päivän klo 8:30-16:00

ISO 45001:2018 koulutus

 • ISO 45001-standardin kokonaiskuva ja standardi yleisesti
 • ISO 45001 standardin vaatimukset
 • Riskien ja mahdollisuuksien ja vaarojen arviointi
 • Työntekijöiden osallistaminen ja kuuleminen
 • Ulkoinen ja sisäinen viestintä
 • Havainnot ja poikkeamat
 • Sisäisen auditoinnin merkitys yrityksen kehittymiselle
 • ISO 45001 käytännön soveltaminen
 • PDCA-malli standardin runkona (jatkuva parantaminen)
 • High Structure Level (HLS)

Ei tulevia koulutuksia